img/24419logoo.png

GUMRUK VE GUMRUKLEME NEDIR?

Anasayfa 22.01.2024

Gümrük nedir?

Bir ülkeye ithal edilen ya da ihraç edilen eşyadan yürürlükteki Gümrük Kanunları doğrultusunda alınan vergi, resim veya harçtır. Gümrük kavramı, bu işlemlerin yapıldığı yer için de kullanılmaktadır.
Türkiye’de gümrük, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğunda çalışan bir kurumdur.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname – KHK/640 göre ilgili birimin görevleri şunlardır;

 • Türk Gümrük Tarife Cetvelini, eşyanın menşeini, gümrük kıymetini, gümrük rejim ve formalitelerini taraf olunan anlaşmalara ve uluslararası uygulamalara uygun olarak düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak.
 • Gümrük vergileri ile gümrüklerce tahsil edilen diğer vergi, fon ve malî yükleri tahakkuk ettirmek ve tahsil etmek.
 • Dâhilde işleme, hariçte işleme, gümrük kontrolü altında işleme, geçici ithalat ve antrepo gümrük rejimleriyle ile ilgili taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve gümrük mevzuatı çerçevesinde düzenleme yapmak, izin vermek ve uygulamanın yürütülmesini sağlamak.
 • Serbest dolaşıma giriş, ihracat, yeniden ihracat, imha, gümrüğe terk işlemlerinin uygulanmasını sağlamak ve serbest bölgeler, lojistik dış ticaret bölgeleri, dış ticaret merkezlerindeki gümrük işlemlerini yürütmek.
 • Basitleştirilmiş usul uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve işlemleri yürütmek.(Basitleştirilmiş usul uygulamalarına ilişkin yürütme yetkisi Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğündedir.)
 • Tercihli menşe ve tavizli vergi uygulamalarına yönelik işlemleri yürütmek.
 • Gümrüksüz satış mağazaları ile ilgili işlemleri yürütmek.
 • Geri gelen eşya ile ilgili ihracat rejimi kararlarının uygulanmasını sağlamak, çift kullanımlı eşya ve ihracat kontrollerine ilişkin görevleri yapmak.
 • Dış ticaret mevzuatı ve sair mevzuatın gümrükle ilgili hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek.
 • Sınır ve kıyı ticareti ve münasebetleri ile sınır ticaret merkezlerinden yapılacak ticarete ilişkin gümrük işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Yolcu beraberi, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve giden eşya ile bunlarla ilgili elektronik ticarete konu eşyanın gümrük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Gümrük muafiyetine ilişkin işlemleri yapmak.
 • Konteynerlere ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 • Transit rejimi ile ilgili işlemleri düzenlemek, yürütülmesini sağlamak ve uygulamayı kontrol etmek.
 • Teşvik mevzuatının gümrük işlemleriyle ilgili hükümlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Gümrük laboratuvarları kurmak, tahlil metotlarını hazırlamak ve çalışmalarını düzenlemek.
 • Gümrüklerce alınan vergi ve benzeri yüklere ilişkin uzlaşma usul ve esaslarını belirlemek ve uygulamayı yürütmek.
 • Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Gümrükleme nedir?

Gümrükleme, yabancı bir ülkeyle gerçekleştirilen dış ticaret faaliyetlerinde, ürün veya hizmetlerin gümrüklü sahalardan geçişi sırasında devletle olan ilişki ve işlemlerin yürütülmesi hizmetidir.

Gümrük müşavirliği nedir?

Gümrük Müşaviri, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini, dolaylı temsil yoluyla takip eden ve sonuçlandıran ve kendilerine Müsteşarlıkça gümrük müşavirliği izin belgesi verilen serbest meslek sahiplerine Gümrük Müşaviri denilir.

Gümrük müşavirliği hizmetleri nelerdir?

 • Faturanın düzenlenmesi
 • Gümrük Beyannamesi tanzimi
 • ATR –EUR1- MENŞE ŞAHADETNAMESİ vb. belgenin tanzimi ve Ticaret Odası tasdiki
 • İhracatçı Birlikleri Tasdiki
 • Gümrük Beyannamelerinin kapatılışı
 • Geçici çıkışlarda süre takibi
 • Evrak teslimatı
 • İthalat Gümrüklemesi Hizmet İçeriği
 • Ordino alımı
 • İthalat evraklarının firmanızdan alımı
 • G.T.İ.P Tespiti
 • Gümrük Beyannamesi Tescili ve İşlemlerin takibi
 • Teminat Mektubu veya bloke çeklerin alımı
 • Maliyet Hesaplaması
 • Kontrol Belgesi çıkarılması
 • D.İ.İ.B ve YATIRIM TEŞVİK BELGESİ çıkarılması
 • Teminat mektubu çözümü

Diğer Hizmetler

 • Transit Ticaret
 • Gümrük Mevzuatı Danışmanlığı
 • Dahilde İşleme
 • Hariçte işleme
 • Serbest Bölge
 • Gümrük Vergilerinden Muafiyet
 • Hibe
 • Özel Antrepo ( Fiktif )
 • Geçici İthalat
 • Gümrük Antrepo
 • Geri Gelen Eşya
 • Posta Gümrük İşlemleri
 • Sağlık Bakanlığı’ndan Belge Çıkarmak
 • Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ndan Belge çıkarmak
 • Sanayi Bakanlığı nezdindeki işlemler
 • TSE ile ilgili hizmetler
 • Deniz, Hava, Kara, Demiryolu Hizmetleri Organizasyonu
 • Ticaret Odası İşlemleri, İhracatçı Birlikleri Üyelik İşlemleri
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı Gözetim Belgesi Müracaatları ve Takip Hizmetleri